Algemene voorwaarden Scherp Communicatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, van toepassing op opdrachten verleend vanaf 27 september 2018 aan:
Naam : Scherp Communicatie
Vestigingsadres : Westerlaan 51, 8011 CA Zwolle
KvK-inschrijving : Zwolle, onder nummer 08182354

ALGEMEEN

Scherp Communicatie helpt bedrijven met het oplossen van marketing- en communicatievraagstukken. De vraagstukken kunnen betrekking hebben op strategie, conceptontwikkeling, contentontwikkeling en design.

In deze algemene voorwaarden hanteren we de volgende definities:

 • Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.
 • Opdrachtnemer: degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft aanvaard.
 • Opdracht: een verzoek tot het verrichten van werkzaamheden, of laten verrichten zoals in het navolgende omschreven, hetzij in continuïteit hetzij incidenteel. Een incidentele opdracht kan bevatten het verrichten van werkzaamheden gedurende een bepaalde, vooraf vastgelegde periode, dan wel een geheel van werkzaamheden.
 • Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door de opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de offerte.
 • Offerte: de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten en condities.

AFWIJKENDE VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, overeenkomsten en leveringen van de opdrachtnemer, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voor zover niet strijdig met de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 2. Bij samentreffen van door de opdrachtgever gehanteerde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige voorwaarden zullen deze laatste prevaleren.
 3. Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden, die in strijd zijn met deze voorwaarden, kunnen niet worden erkend, tenzij zij door de opdrachtnemer schriftelijk voor akkoord zijn verklaard.

OFFERTES

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld.
 2. Desgevraagd zal de opdrachtnemer voor de aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.
 3. Overschrijdingen van offertes als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door de opdrachtnemer ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een offerte zijn opgenomen, omdat die voorwaarden geacht worden niet alleen aan de opdrachtgever bekend te zijn, maar ook van het begin af aan – voor zover daarmee in overeenstemming – van de onderhavige leveringsvoorwaarden deel uit te maken.
 4. De kosten verbonden aan het opstellen van een offerte, benevens de daarmee verband houdende besprekingen kunnen in rekening worden gebracht aan de aanvrager, ook indien na die aanvraag geen opdrachtverlening volgt.
 5. De aanvrager van een offerte kan in overleg met opdrachtnemer beschikken over een vrijblijvende kennismakings- en bijeenkomst en/of een vrijblijvende schriftelijke offerte, waarbij het gebruikelijk is, dat aan voorstellen of gesprekken die niet meer dan een dagdeel tijdbesteding vergen, geen kosten verbonden zijn.
 6. De aanvrager van een offerte zal door opdrachtnemer op de hoogte worden gesteld van de leveringsvoorwaarden daarvan en zal ook vooraf vernemen welke gesprekstarieven en kosten in rekening zullen worden gebracht bij een overschrijding van de bovengenoemde gebruikelijke maximale tijdsbesteding.

AANVANG VAN DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komst eerst tot stand en vangt aan zodra mondelinge of schriftelijke overeenkomst is bereikt.
 2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 3. Met het akkoord gaan van de overeenkomst verklaart de opdrachtgever dat een hiertoe gerechtigde functionaris de opdracht heeft verstrekt aan de opdrachtnemer.

UITVOERING OPDRACHT

 1. De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. De opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de
  opdracht.
 2. De opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.
 3. De opdrachtnemer heeft het recht, zonder dat hiertoe enige rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling is vereist, de opdracht terug te geven op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, door hem voorlopige surseance van betaling wordt aangevraagd, hij opeisbare schulden onbetaald laat, gaat liquideren of zijn vaste verblijfplaats of vestigingsplaats naar buiten Nederland verlegt, alvorens naar genoegen van de opdrachtnemer zekerheid te hebben gesteld voor de nakoming van de uit de door hem verstrekte opdracht voortvloeiende verplichtingen, of indien hij middels beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij ten behoeve van de opdrachtnemer een naar diens oordeel genoegzame zekerheid wordt gesteld voor voldoening van hetgeen ter zake van uitvoering van de opdracht reeds verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden.

GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT

 1. De opdrachtnemer is verplicht, voor zover het in  zijn macht ligt, tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
 2. De opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. De opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of gebruikt heeft in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen ontwerpen, werkwijzen en adviezen en andere geestesproducten al dan niet in gewijzigde vorm en al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van de opdrachtnemer.
 4. Bij overtreding van de in dit artikel genoemde bepalingen verbeurt de opdrachtgever ten behoeve van de opdrachtnemer een direct opeisbare boete van € 750,- voor elke dag dat de opdrachtgever in overtreding is.

OVERMACHT

 1. Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de opdrachtnemer alsnog in staat is deze op overeengekomen wijze na te komen.
 2. De opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

HONORARIUM

 1. De opdrachtnemer heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan de opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 2. Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer, en is verschuldigd naarmate door de opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever zijn verricht.
 3. Het honorarium van de opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting na volbrenging van de werkzaamheden, dan wel op nader overeen te komen wijze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering de prijzen van hulpmaterialen, lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijziging hebben ondergaan, is de opdrachtnemer gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
 5. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 6. Indien de opdracht door de opdrachtgever of opdrachtnemer opgeschort of beëindigd wordt, heeft de opdrachtnemer recht op volledige betaling van tot op het moment van opschorting of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

BETALING

 1. Betaling van het declaratiebedrag door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum, in Nederlandse valuta, door middel van storting ten gunste van een door Scherp Communicatie aan te wijzen IBAN bank- of girorekening en voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft de opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag de opdrachtgever de wettelijke rente, in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de opdrachtnemer heeft.
 3. Alle kosten, ontstaan ten gevolgen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 450,00.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

RECLAME

 1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken, het eindrapport of de informatie waarover de opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan de opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
 2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 3. Indien de reclame niet tijdig is ingesteld, vervallen alle rechten van de opdrachtgever in verband met de reclame.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Voor alle directe schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, zal de opdrachtnemer ter keuze van de opdrachtgever een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen. Tot verdere schadevergoeding is de opdrachtnemer nimmer verplicht.
 2. Voor alle indirecte schade, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk
 3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de opdrachtgever, de opdrachtnemer of derden.
 4. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
 5. Iedere persoonlijke aansprakelijkheid van namens de opdrachtnemer optredende adviseurs of medewerkers is tevens uitgesloten.
 6. De aansprakelijkheid voor de schade aan de zijde van de opdrachtnemer zal vervallen 6 maanden na het ontstaan van de schade.

OPZEGGING

 1. De opdrachtgever en de opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, met inachtneming van de overeengekomen periode van samenwerking. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder ‘Honararium’, tweede lid van toepassing.
 2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
 3. Indien en voor zover de opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden de opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.

TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van de opdrachtgever.
 3. Het staat opdrachtgever vrij om de procesgang van tuchtrechtspraak te volgen of het geschil voor te leggen aan een daartoe ingestelde arbitragecommissie.

Van plan zelf met e-mailmarketing aan de slag te gaan?
Download hier dé 9 tips voor e-mailmarketing.
Je ontvangt deze tips dan gelijk in jouw mailbox.

Conversieformulier

  Door akkoord te gaan stem je in met onze algemene voorwaarden en met het ontvangen van e-mail berichten over nieuws, communicatiekennis en events.

BAKKIE KOFFIE DOEN?
Heb je een vraag of wil je gezellig langskomen? Neem gerust contact met ons op!
 Bel ons of reageer via het formulier.

Scherp Communicatie
Noordzeelaan 50
8017 JW Zwolle

06-14640422

KVK-nummer 73852082

Contact popup